Noutati
Declaratie de candidatura
Data: 05/11/2015

ANEXA Nr. 1
Declarație de candidatură
 
Subsemnatul/a ................................., cu domiciliul în............................., str. ........................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ........, sectorul/judeţul ..................., specialitatea ......................, gradul profesional ............................., titlul ştiinţific (dacă este cazul) ....................., având o vechime în profesie de............ ani, pentru alegerile din anul.............. depun prezenta declaraţie de candidatură la următoarele mandate din cadrul Colegiului Farmaciştilor din Judeţul ...................../Municipiul Bucureşti:
1. .......................... (membru în consiliul colegiului teritorial);
2. .......................... (reprezentant în Adunarea generală naţională);
3. .......................... (membru în comisia de cenzori);
4. .......................... (membru în comisia de disciplină).
De asemenea, declar că deţin funcţia de ............................ în cadrul .......................................... . (organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale)
Menţionez că am avut/nu am avut sancţiuni din partea Colegiului Farmaciştilor din România în ultimii 5 ani.
Prin prezenta, declar şi mă oblig ca, în situaţia în care voi fi ales în funcţia/funcţiile pentru care am candidat, să particip la toate activităţile şi acţiunile organului din care fac parte.
 
Am luat act de prevederile Statutului Colegiului Farmaciştilor din România, potrivit cărora absenţa mea nemotivată de la 3 şedinţe ale organului de conducere în care am fost ales atrage de drept revocarea mandatului încredinţat.
 
Data                                                                                                                        Semnătura
.........................                                                                                        .....................