Noutati
HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 13 DECEMBRIE 2016 A CONSILIULUI COLEGIULUI FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA CLUJ
Data: 14/02/2017

   În implementarea cardului profesional european de farmacist, în baza art 589 lit. d^1 din Legea nr. 95/2006, care necesită actualizarea registrului farmaciștilor din România, s-a constatat la nivelul Colegiului Farmaciștilor din România - Filiala Cluj că din lipsa existenței unei date de scadență pentru plata cotizației anuale, farmaciștii au ales aleatoriu datele de plată a cotizațiilor, acestea acoperind întreaga perioadă a anului, îngreunând semnificativ activitatea personalului colegiului. Pe de altă parte, s-a constatat că din lipsa existenței unei date ferme pentru plata cotizațiilor, un număr de farmaciști care nu poate fi neglijat au omis efectiv să plătească pe parcursul întregului an cotizația datorată. Pentru aceste motive, fixarea unei date de scadență pentru plata cotizației, cu anunțarea în prealabil a acesteia, în mod repetat, ar determina farmaciștii să își onoreze contribuțiile legale, ceea ce ar eficientiza și activitatea colegiului, îmbunătățind și previzibilitatea asupra bugetului și, pe de altă parte, ar determina momentul de la care încep să curgă penalități de întârziere, respectiv poate fi învestită comisia de disciplină.

   În activitatea organizatorică a colegiului teritorial, care presupune inclusiv stabilirea unor costuri pentru anumite servicii determinate prestate de organele colegiului la nivel teritorial, s-a observat pe de-o parte că unele servicii prestate nu au un contraechivalent drept taxă corespunzător pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în vederea prestării serviciilor (evaluările RBPF), iar pe de altă parte că există taxe care nu își au un contraechivalent drept serviciu, sens în care se impune a fi eliminate. Astfel, se echilibrează balanța cost-serviciu prin solicitarea de taxe strict în cazurile în care se prestează un serviciu individualizat, justificabil, suplimentar petentului.

   În temeiul prevederilor art. 603 din Legea nr. 95/2005, ale art. 75 lit. c) și ale art. 81 alin. (1) din Statutul Colegiului Farmaciștilor din România

Consiliul Colegiului Farmaciștilor din România - Filiala Cluj adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 Data limită pentru plata cotizației anuale datorate de membrii Colegiului Farmaciștilor din România – Filiala Cluj este data de 31 martie a anului pentru care se face plata cotizației.

Art. 2. De la data limită stabilită la Art.1 se poate face excepție strict în situații speciale justificate și documentate de către membrul Colegiului aflat în condiții financiare precare, derogare aprobată de Biroul Consiliul Colegiului Farmaciștilor din România – Filiala Cluj. În această situație plata cotizației va fi amânată până la data de 31 decembrie a anului pentru care se face plata cotizației.

Art. 3. Excepție de la data limită stabilită la Art.1 reprezintă și plata cotizației datorate de farmaciștii angajați în farmacii de circuit închis, în 12 rate lunare, obținute prin fracționarea corespunzătoare a cotizației anuale și plata sumei rezultate lunar (în valoare de 25 de lei/lună, corespunzătoare cotizației de 300 de lei/an), prin reținere lunară la sursă de către spitalul angajator și virare în contul
Colegiului Farmaciștilor din România – Filiala Cluj.

Art. 4. Plata cotizației anuale se va face odată cu depunerea cererii de vizare anuală a Certificatului de membru, dar nu mai târziu de data limită de 31 martie a anului pentru care se face plata cotizației.

Art. 5. Taxa de evaluare a farmaciilor privind respectarea regulilor de bună practică farmaceutică (RBPF) va fi în cuantum de 150 de lei.

Art. 6. Se percepe o taxă de urgență, în cuantum de 50 de lei/adeverință, pentru eliberarea de acte de
către Colegiul Farmaciștilor din România – Filiala Cluj în termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii, la o solicitare expresă în acest sens.

Art. 7. Se percepe o taxă de urgență, în cuantum de 150 de lei, pentru evaluarea RBPF a farmaciilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet de evaluare al farmaciei (care trebuie să includă și dovada plății celor 2 taxe – de evaluare și de urgență), la o solicitare expresă în acest sens.

Art. 8. Se elimină taxa de emitere a Certificatului de membru, în valoare de 125 de lei.

Art. 9.Taxa de emitere a duplicatului la Certificatul de membru se reduce de la 250 de lei la 125 de lei.

Art. 10. Prezenta hotărâre își produce efectele de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea I.


Președintele Colegiului Farmaciștilor din România-Filiala Cluj
Tomuță Ioan