Noutati
Post de Farmacist Șef  scos la concurs de catre SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA (JUDEȚUL CLUJ).
Data: 04/06/2021

Stimați colegi,
 
In  data de 27.05.2021 a fost publicat in revista Viata Medicala nr. 21 un post de Farmacist Șef  scos la concurs de catre SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA (JUDEȚUL CLUJ).
 
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA (JUDEȚUL CLUJ) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, funcția de farmacist-șef la Farmacia cu circuit închis a spitalului. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

- Adeverinta privind lipsa sanctiunilor prevăzute la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (termen de eliberare 8 zile calendaristice sau posibilitate de eliberare in 2 zile lucratoare de la depunerea cererii cu taxă de urgență de 50 de lei);
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
- Adeverinta cu numarul total de credite EFC realizate in ultimii 5 ani calendaristici (termen de eliberare 8 zile calendaristice sau posibilitate de eliberare in 2 zile lucratoare de la depunerea cererii cu taxă de urgență de 50 de lei);
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate. Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului
.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la ordin. La concurs se pot prezenta farmaciști cu minimum 2 ani experiență profesională. Bibliografia și tematica de concurs pot fi consultate pe site- ul: www.recuperarecluj.ro, la Serviciul RUNOS și la avizierul spitalului. Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006). Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, str. Viilor nr. 46-50, sau la tel.: 0264.207.021, int. 206.

Vizualizare anunt concurs pt postul de Farmacist Sef:
https://mcusercontent.com/4760e8b60685f87c4b6f1590b/files/2c82e55d-1861-5686-78c9-d228c730c157/ANUNT_CONCURS_FARMACIST_SEF.pdf


https://www.recuperarecluj.ro/noutati-media/cariera/577-anunt-concurs-farmacist-sef.html

Cu stimă,
 
Biroul de Consiliu
 
Colegiul Farmaciștilor din Cluj
 
 
 
 
 
NOUTATI!